ŁAD KORPORACYJNY

Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Zarząd InPost Finanse sp. z o.o. kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie InPost Finanse sp. z o.o. („Spółka”), deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady”), uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. w najszerszym możliwym zakresie, z wyłączeniem zasad wskazanych poniżej. Zarząd Spółki potwierdził swoją deklarację podejmując stosowną uchwałę.

Odstępstwo od stosowania Zasady § 8 ust. 4 Zasad w brzmieniu: „Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Spółka działa w formie sp. z o.o., a tym samym nie jest możliwe zagwarantowanie w umowie Spółki możliwości aktywnego uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto, z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółki jest InPost S.A. wprowadzenie ww. uprawnienia nie byłoby uzasadnione ze względu na „liczbę udziałowców”, o której mowa w Zasadzie § 8 ust. 4 Zasad.

Odstępstwo od stosowania Zasady § 15 ust. 1 Zasad w brzmieniu: „W składzie organu zarządzającego powinna być wyodrębniona funkcja prezesa zarządu kierującego pracami tego organu”.

Skład Zarządu Spółki jest dwuosobowy, jednak nie jest w nim wyodrębniona funkcja Prezesa kierującego pracami tego organu. Zdaniem Zarządu Spółki ww. wyodrębnienie nie jest konieczne przy obecnym poziomie kadrowym Spółki. Jeśli wyodrębnienie ww. funkcji okaże się w przyszłości zasadne, Spółka rozważy powierzenie jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu.

Odstępstwo od stosowania Zasady § 17 ust. 4 Zasad w brzmieniu: „Zasady ograniczania konfliktu interesów powinny być określone w odpowiedniej regulacji wewnętrznej określającej między innymi zasady identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania konfliktom interesów, a także zasady wyłączania członka organu zarządzającego w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia”.

Spółka nie posiada polityki dotyczącej ograniczania konfliktu interesów ujętej w formie jednej dedykowanej regulacji wewnętrznej. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż ze względu na rozmiar prowadzonej działalności opracowanie ww. regulacji wewnętrznej nie jest niezbędne. Niemniej jednak będzie dokładać należytej staranności, aby w Spółce nie dochodziło do sytuacji mogących prowadzić do powstania konfliktów interesów oraz będzie odpowiednio reagować na wypadek pojawienia się z tym związanych nadużyć.

Odstępstwo od stosowania § 28 Zasad dot. Polityki wynagrodzeń

Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń ujętej w formie jednej dedykowanej regulacji wewnętrznej. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż ze względu na rozmiar prowadzonej działalności opracowanie ww. regulacji wewnętrznej nie jest niezbędne. Niemniej jednak Zarząd Spółki będzie dokładać należytej staranności, aby w Spółce prowadzona była racjonalna polityka wynagrodzeń, która uwzględniałaby sytuację finansową instytucji nadzorowanej oraz sprzyjała rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania.

Odstępstwo od stosowania § 31 Zasad dot. Polityki informacyjnej

Spółka nie posiada polityki informacyjnej ujętej w formie jednej dedykowanej regulacji wewnętrznej. Niemniej jednak Zarząd Spółki będzie dokładać należytej staranności, aby w Spółce prowadzona była jak najbardziej przejrzysta polityka informacyjna zapewniająca jej udziałowcom równy, niedyskryminujący dostęp do informacji.

Brak zastosowania do Spółki zasad dotyczących Rady Nadzorczej, w tym Rozdziału 4, § 11 ust. 2, § 29, § 30 ust. 1 i 2, § 52 ust. 1 Zasad

w. zasady nie mają zastosowania do Spółki z uwagi na fakt, iż w Spółce nie została powołana Rada Nadzorcza.

Brak zastosowania do Spółki § 49 ust. 1-3 Zasad

W Spółce nie została wyodrębniona komórka audytu oraz komórka do spraw zapewnienia zgodności, a ich uprawnienia przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji.

Brak zastosowania do Spółki Rozdziału 9 Zasad

Z uwagi na fakt, że Spółka nie prowadzi działalności związanej z zarządzaniem aktywami na ryzyko klienta, o której mowa w rozdziale 9 Zasad, zasady określone w tym rozdziale nie mają zastosowania do Spółki.

Infolinia 12 444 20 40 (w godz.8-17)
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY InPost S.A. Do góry